Majetkoprávny úsek

Home 
Aktuálne 
Profil firmy 
Referencie 
English 
Fotogaléria 
Web linky 
Kontakty 
Mapa stránok 
Pojmy a skratky 
Napíšte nám 

 

 

Majetkovoprávna činnosť pri územnom konaní o umiestnení stavby

 • prešetrenie vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom dotknutých stavbou

 • zabezpečenie výpisov z katastra nehnuteľností

 • zabezpečenie súhlasov vlastníkov a užívateľov k umiestneniu stavby

 • zabezpečenie stanovísk orgánov štátnej správy k trvalému a dočasnému odňatiu poľnohospodárskej  a lesnej pôdy vrátane potrebných dokladov

 • zabezpečenie záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva k zásahu do ochranného pásma lesa

 • vypracovanie a uzatvorenie zmlúv o budúcich nájomných zmluvách na dočasné a trvalé zábery pôdy

 • vypracovanie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena na trvalé zábery (v prípade potreby aj na uložené potrubia)

 

Majetkovoprávna činnosť pri stavebnom konaní o povolení stavby

 • zaktualizovanie vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom (zmeny vo vlastníctve a užívaní pozemkov od doby vydania územného rozhodnutia); zabezpečenie potrebných výpisov z KN

 • zabezpečenie rozhodnutia orgánu štátnej správy k trvalému a dočasnému odňatiu poľnohospodárskej pôdy vrátane vypracovania bilancie skrývky a spracovania návrhu spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy

 • zabezpečenie rozhodnutia orgánov štátnej správy k dočasnému a trvalému záberu lesnej pôdy vrátane potrebných dokladov

 • zabezpečenie vyhotovenia geometrických plánov na trvalé objekty príp. geometrických plánov pre zriadenie práva vecného bremena

 • zabezpečenie znal. posudkov na ocenenie nehnuteľností

 • pre trvalé zábery pôdy:

  • vypracovanie návrhov kúpnych zmlúv, resp. dlhodobých nájomných  zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách; ich uzatvorenie  a podanie návrhov na vklad do katastra  nehnuteľností

  • vypracovanie  a podanie návrhu na vyvlastnenie pozemkov

  • zápis pozemku na list vlastníctva

 • pre dočasné zábery pôdy:

 • zabezpečenie chýbajúcich súhlasov vlastníkov a užívateľov

 • vypracovanie a uzatvorenie zmlúv o budúcich nájomných zmluvách a budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena na uložené potrubia

 

Majetkovoprávna činnosť počas realizácie stavby

 • účasť na miestnych obhliadkach a komisionálnych rokovaniach

 • aktualizácia vlastníckych a užívateľských vzťahov k pozemkom dotknutých stavbou

 • zabezpečenie vstupov na pozemky

 • ohodnocovanie a vyčíslenie náhrady za užívanie pozemkov, za prípadné škody na porastoch (strata na produkcii),  na pozemkoch (vyčíslenie biologickej rekultivácie poľnohosp. pozemkov) a na stavbách spôsobených počas realizácie stavby

 • vypracovanie a uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu realizácie stavby a v prípade potreby aj zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien v súvislosti s uloženými potrubiami

 • zabezpečenie vyhotovenia geometrických plánov pre zriadenie práva vecného bremena

 • zabezpečenie znal. posudkov na ocenenie nehnuteľností – pozemkov

 • vypracovanie zmlúv o zriadení vecného bremena, ich uzatvorenie  a podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností

 • vypracovanie a podanie návrhu na vyvlastnenie práva vecného bremena na pozemkoch

 

Majetkovoprávna činnosť pri kolaudácii stavby

 • vysporiadanie trvalého záberu pôdy z dôvodu  zmeny umiestnenia objektu (nový pozemok, nedodržanie hraníc vykúpeného pozemku posunom do susedných pozemkov príp. zväčšenie zaberanej plochy)

 • zabezpečenie vyhotovenia geometrického plánu pre majetkovoprávne vysporiadanie a ku kolaudácii

 • prešetrenie vlastníckych vzťahov k pozemkom

 • vypracovanie návrhov kúpnych zmlúv, resp. dlhodobých nájomných  zmlúv; ich uzatvorenie  a podanie návrhov na vklad do katastra  nehnuteľností

 • vypracovanie  a podanie návrhu na vyvlastnenie pozemkov

 • zabezpečenie rozhodnutia orgánu štátnej správy o trvalom odňatí poľnohospodárskej  resp. lesnej pôdy

 • zápis pozemku a stavby na list vlastníctva

 • vypracovanie zmlúv o zriadení vecného bremena, ich uzatvorenie  a podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností

 • vypracovanie a podanie návrhu na vyvlastnenie práva vecného bremena na pozemkoch

 

Majetkovoprávna činnosť pri vysporiadaní  pozemkov pod existujúcimi stavbami:

 • zabezpečenie vyhotovenia geometrického plánu pre majetkovoprávne vysporiadanie

 • prešetrenie vlastníckych vzťahov k pozemkom

 • vypracovanie návrhov kúpnych zmlúv, resp. dlhodobých nájomných  zmlúv; ich uzatvorenie  a podanie návrhov na vklad do katastra  nehnuteľností

 • zabezpečenie rozhodnutia orgánu štátnej správy o trvalom odňatí poľnohospodárskej  resp. lesnej pôdy

 • zápis pozemku a stavby na list vlastníctva

 

 

 

[Home][Aktuálne][Profil firmy][Referencie][English][Fotogaléria][Web linky][Kontakty][Mapa stránok][Pojmy a skratky][Napíšte nám]

Copyright (c) 2007 SVS-inžiniering, s.r.o. All rights reserved.

bm@techemail.com