Pojmy a skratky

Home 
Aktuálne 
Profil firmy 
Referencie 
English 
Fotogaléria 
Web linky 
Kontakty 
Mapa stránok 
Pojmy a skratky 
Napíšte nám 

 

Použité pojmy a skratky:

  • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

  • ESF - Európsky sociálny fond

  • KF - Kohézny fond

  • EU - Európska únia

  • ES Európske spoločenstvo

  • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

  • ESF - Európsky sociálny fond

  • ESUS - Európske združenie pre územnú spoluprácu

  • EÚS - Európska územná spolupráca

  • Fondy EU - Definície pre ERDF, ESF a KF podľa článku 1 Nariadenia č. 1083/2006

  • EÚ 15 - tzv. „staré“ členské štáty Európskej únie (Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko)

  • EÚ 25 - „staré“ členské krajiny plus „nové“ členské krajiny (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Cyprus, Malta)

  • KF - Kohézny fond

  • OP - Operačný program

  • RO - Riadiaci orgán

  • ŠF - Štrukturálne fondy

  • SR - Slovenská republika

  • ŠR - Štátny rozpočet

  • NSRR - Národný strategický referenčný rámec     

  • NUTS - Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques - klasifikačný systém štatistických územných jednotiek zavedených EUROSTAT-om v spolupráci s národnými štatistickými úradmi.

 

  • MDPT SR - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

  • MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

  • MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  • MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

  • MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  • MŠ SR - Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

  • MVRR SR - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  • MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

  • MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

  • EO - ekvivalentný obyvateľ

  • ob. - obyvateľ

  • ČOV - čistiareň odpadových vôd

  • ČS - čerpacia stanica

  • HČS - hlavná čerpacia stanica

  • VDJ - vodojem

  • BSK5 - biologická spotreba kyslíka

  • CHSK - chemická spotreba kyslíka

  • NL - nerozpustné látky

  • N-NH4 - amoniakálny dusík

  • N - celkový dusík

 

  • Q24 - priemerný denný prietok splaškových vôd

  • Qd - maximálny denný prietok splaškových vôd

  • Qh - maximálny hodinový prietok splaškových vôd

  • kd - koeficient dennej nerovnomernosti

  • kh - koeficient hodinovej nerovnomernosti

  • mg - miligram

  • l - liter

 

  • ŠU - štúdia uskutočniteľnosti

  • SZ - stavebný zámer verejnej práce

  • FaEA – finančná a ekonomická analýza

  • EIA – zámer posúdenia vplyvov na životné prostredie

  • DÚR – dokumentácia pre územné rozhodnutie

  • DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie

  • ŽoPP - žiadosť o potvrdení pomoci

  • ŽoNFP - žiadosť o nenávratný finančný príspevok

  • TD – tendrová dokumentácia (súťažné podklady)

  • RD – realizačná dokumentácia

  • PP – prevádzkový poriadok

  • SO – stavebný objekt

  • PS – prevádzkový súbor

  • GIS – geografický informačný systém

  • CAD - počítačom podporované navrhovanie (Computer Aided Design)

 

 

 

[Home][Aktuálne][Profil firmy][Referencie][English][Fotogaléria][Web linky][Kontakty][Mapa stránok][Pojmy a skratky][Napíšte nám]

Copyright (c) 2007 SVS-inžiniering, s.r.o. All rights reserved.

bm@techemail.com