Pojmy a skratky

Home 
Aktuálne 
Profil firmy 
Referencie 
English 
Fotogaléria 
Web linky 
Kontakty 
Mapa stránok 
Pojmy a skratky 
Napíšte nám 

 

Použité pojmy a skratky:

 • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

 • ESF - Európsky sociálny fond

 • KF - Kohézny fond

 • EU - Európska únia

 • ES Európske spoločenstvo

 • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

 • ESF - Európsky sociálny fond

 • ESUS - Európske združenie pre územnú spoluprácu

 • EÚS - Európska územná spolupráca

 • Fondy EU - Definície pre ERDF, ESF a KF podľa článku 1 Nariadenia č. 1083/2006

 • EÚ 15 - tzv. „staré“ členské štáty Európskej únie (Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko)

 • EÚ 25 - „staré“ členské krajiny plus „nové“ členské krajiny (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Slovinsko, Cyprus, Malta)

 • KF - Kohézny fond

 • OP - Operačný program

 • RO - Riadiaci orgán

 • ŠF - Štrukturálne fondy

 • SR - Slovenská republika

 • ŠR - Štátny rozpočet

 • NSRR - Národný strategický referenčný rámec     

 • NUTS - Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques - klasifikačný systém štatistických územných jednotiek zavedených EUROSTAT-om v spolupráci s národnými štatistickými úradmi.

 

 • MDPT SR - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

 • MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 • MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 • MK SR - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 • MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 • MŠ SR - Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

 • MVRR SR - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 • MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 • MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

 • EO - ekvivalentný obyvateľ

 • ob. - obyvateľ

 • ČOV - čistiareň odpadových vôd

 • ČS - čerpacia stanica

 • HČS - hlavná čerpacia stanica

 • VDJ - vodojem

 • BSK5 - biologická spotreba kyslíka

 • CHSK - chemická spotreba kyslíka

 • NL - nerozpustné látky

 • N-NH4 - amoniakálny dusík

 • N - celkový dusík

 

 • Q24 - priemerný denný prietok splaškových vôd

 • Qd - maximálny denný prietok splaškových vôd

 • Qh - maximálny hodinový prietok splaškových vôd

 • kd - koeficient dennej nerovnomernosti

 • kh - koeficient hodinovej nerovnomernosti

 • mg - miligram

 • l - liter

 

 • ŠU - štúdia uskutočniteľnosti

 • SZ - stavebný zámer verejnej práce

 • FaEA – finančná a ekonomická analýza

 • EIA – zámer posúdenia vplyvov na životné prostredie

 • DÚR – dokumentácia pre územné rozhodnutie

 • DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie

 • ŽoPP - žiadosť o potvrdení pomoci

 • ŽoNFP - žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • TD – tendrová dokumentácia (súťažné podklady)

 • RD – realizačná dokumentácia

 • PP – prevádzkový poriadok

 • SO – stavebný objekt

 • PS – prevádzkový súbor

 • GIS – geografický informačný systém

 • CAD - počítačom podporované navrhovanie (Computer Aided Design)

 

 

 

[Home][Aktuálne][Profil firmy][Referencie][English][Fotogaléria][Web linky][Kontakty][Mapa stránok][Pojmy a skratky][Napíšte nám]

Copyright (c) 2007 SVS-inžiniering, s.r.o. All rights reserved.

bm@techemail.com