Implementácia

Home 
Aktuálne 
Profil firmy 
Referencie 
English 
Fotogaléria 
Web linky 
Kontakty 
Mapa stránok 
Pojmy a skratky 
Napíšte nám 

 

 

Činnosť projektového manažéra

Dohľad nad dodržiavaním zhotoviteľových harmonogramov práce, mobilizácie personálu, zariadenia a zdrojov. Kontrola a schvaľovanie zhotoviteľových manuálov. Kontrola a schvaľovanie projektovej dokumentácie zhotoviteľa (jej súlad so súťažnými podkladmi a zmluvou o dielo). Kontrola a podpis priebežných/záverečných platobných potvrdení. Príprava, kontrola a podpisovanie žiadostí o platbu, účtovných dokladov a iných podporných  dokumentov k žiadosti o platbu v spolupráci s finančným zástupcom konečného prijímateľa, odsúhlasovanie variácií, spolupráca s orgánmi štátnej správy, zabezpečovanie povolení na zmenu stavby pred dokončením, účasť na preberacích a odovzdávacích konaniach. Zabezpečovanie povolení na skúšobnú a trvalú prevádzku. Zabezpečovanie dostatočnej publicity v zmysle Smernice EK. Vypracovanie mesačného plánu predkladania žiadostí o platbu. Vypracovanie štvrťročných, ročných a záverečnej správy v zmysle zmluvy o financovaní. Príprava  žiadostí o platbu a žiadosti o zúčtovanie platby. Príprava a aktívna účasť počas štvrťročných kontrol na mieste MŽP a ďalších kontrol iných subjektov. Účasť na monitorovacích výboroch. Vypracovanie ďalších požadovaných materiálov. Spracovanie dodatkov ku zmluvám o dielo na práce a služby, zabezpečenie ich predbežného schválenia na MŽP.

 

 

 

[Home][Aktuálne][Profil firmy][Referencie][English][Fotogaléria][Web linky][Kontakty][Mapa stránok][Pojmy a skratky][Napíšte nám]

Copyright (c) 2007 SVS-inžiniering, s.r.o. All rights reserved.

bm@techemail.com