Dozorovanie stavieb

Home 
Aktuálne 
Profil firmy 
Referencie 
English 
Fotogaléria 
Web linky 
Kontakty 
Mapa stránok 
Pojmy a skratky 
Napíšte nám 

 

 

Dozorovanie stavieb počas realizácie

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka, kontrolovanie, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby, spoluprácu s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom, spoluprácu s projektantom a zhotoviteľom pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných vád projektu, dodržiavanie ochrany životného prostredia a iných verejných záujmov v priebehu realizácie stavby, sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov a vyžiadanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonávaných prác a dodávok (atesty, protokoly), kontrolu tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprípustnými, spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, poskytovať informácie o všetkých závažných okolnostiach, týkajúcich sa stavby, sledovanie a potvrdzovanie množstva vykonávaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, sledovanie cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy a ich predkladanie k likvidácii investorovi, pravidelný reporting investorovi, riadenie kontrolných dní, zdokumentovanie situácie na stavbe písomnou formou a fotografiami, v spolupráci so zmluvne poverenými pracovníkmi objednávateľa a zhotoviteľa stavby priebežne sledovať náklady oproti aktuálnym rozpočtovým nákladom, priebežné sledovanie vedenia stavebného denníka v dohodnutej forme s objednávateľom, aby tento právny dokument vystihoval technické, organizačné a ekonomické okolnosti realizácie stavby, kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií, kompletizácia dokladov pre kolaudáciu, prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti, odovzdávacie a preberacie konanie stavby, kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch, kontrolu vypratania staveniska zhotoviteľom.

 

 

[Home][Aktuálne][Profil firmy][Referencie][English][Fotogaléria][Web linky][Kontakty][Mapa stránok][Pojmy a skratky][Napíšte nám]

Copyright (c) 2007 SVS-inžiniering, s.r.o. All rights reserved.

bm@techemail.com